sling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling.

Từ điển Anh Việt

 • sling

  /sliɳ/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu mạnh pha đường và nước nóng

  ná bắn đá

  súng cao su

  dây đeo; dây quàng; băng đeo (cánh tay đau)

  rifle sling: dây đeo súng

  sling of a knapsack: dây đeo ba lô

  * ngoại động từ slung

  bắn, quăng, ném

  đeo, treo, móc

  quàng dây (vào vật gì để kéo lên)

  to sling ink

  (từ lóng) viết báo, viết văn

  to sling one's hook

  (xem) hook

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sling

  * kinh tế

  cáp máy móc

  cáp móc

  dây kéo hàng (dây cột vào kiện hàng để kéo lên)

  dây móc

  dây treo

  * kỹ thuật

  dây

  dây cáp

  dây cắt đất sét

  dây đeo

  dây quàng

  dây quàng, cái quang đeo

  nâng bằng cần trục

  móc treo

  xích

  giao thông & vận tải:

  bộ dây

  xây dựng:

  cáp móc

  đeo

  y học:

  sự băng chéo

  cơ khí & công trình:

  treo bằng dây cáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sling

  a highball with liquor and water with sugar and lemon or lime juice

  a simple weapon consisting of a looped strap in which a projectile is whirled and then released

  bandage to support an injured forearm; consisting of a wide triangular piece of cloth hanging from around the neck

  Synonyms: scarf bandage, triangular bandage

  hurl as if with a sling

  Synonyms: catapult

  hang loosely or freely; let swing

  move with a sling

  sling the cargo onto the ship

  hold or carry in a sling

  he cannot button his shirt with his slinged arm

  Similar:

  slingshot: a plaything consisting of a Y-shaped stick with elastic between the arms; used to propel small stones

  Synonyms: catapult

  slingback: a shoe that has a strap that wraps around the heel