sling here nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling here nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling here giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling here.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling here

    * kinh tế

    cẩu chỗ này

    móc chỗ này