sling damages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling damages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling damages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling damages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling damages

    * kinh tế

    thiệt hại, hư hỏng do móc (hàng)