sling hydrometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling hydrometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling hydrometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling hydrometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling hydrometer

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phù kế treo