sling twisting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling twisting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling twisting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling twisting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling twisting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự bện dây (cáp, thừng)