sling points nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling points nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling points giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling points.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling points

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    những điểm móc