slinger ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slinger ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slinger ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slinger ring.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • slinger ring

    dispenser consisting of a tubular ring around the propeller hub of an airplane through which antifreeze solution is spread over the blades

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).