sling unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling unit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị kéo buộc