sling-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling-dog.

Từ điển Anh Việt

  • sling-dog

    /'sliɳdɔg/

    * danh từ

    cáo móc (ở cần cẩu)