sling-cart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling-cart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling-cart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling-cart.

Từ điển Anh Việt

  • sling-cart

    * danh từ

    ôtô moóc