sling hygrometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling hygrometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling hygrometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling hygrometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling hygrometer

    * kỹ thuật

    ẩm kế dây văng