sling thermometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling thermometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling thermometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling thermometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling thermometer

    * kỹ thuật

    nhiệt kế dây treo