sling line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sling line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sling line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sling line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sling line

    * kỹ thuật

    dây chão

    hóa học & vật liệu:

    thùng lớn