terminal display language (tdl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal display language (tdl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal display language (tdl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal display language (tdl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal display language (tdl)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ hiển thị đầu cuối