terminal contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal contract

    * kinh tế

    hợp đồng kỳ hạn