terminal building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà bến tàu