terminal adaptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal adaptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal adaptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal adaptor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal adaptor

    * kỹ thuật

    bộ thích ứng đầu cuối