stem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem.

Từ điển Anh Việt

 • stem

  /stem/

  * danh từ

  (thực vật học) thân (cây); cuống, cọng (lá, hoa)

  chân (cốc uống rượu)

  ống (tẩu thuốc)

  (ngôn ngữ học) thân từ

  dòng họ

  (hàng hải) tấm sống mũi; mũi (tàu, thuyền)

  from stem to stern: từ đầu tàu đến cuối tàu; (bóng) từ đầu đến cuối

  bộ phận lên dây (đồng hồ)

  * ngoại động từ

  tước cọng (lá thuốc lá)

  làm cuống cho (hoa giả...)

  * nội động từ

  (+ in) phát sinh, bắt nguồn

  (+ from) xuất phát từ

  * ngoại động từ

  đắp đập ngăn (một dòng sông)

  ngăn cản, ngăn trở, chặn

  đi ngược (dòng nước)

  đánh lui, đẩy lui

 • stem

  (đại số) hầu vành đầy đủ có phép nhân

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stem

  * kinh tế

  cọng

  cuống

  mũi tàu

  tách cuống

  thân

  tước cọng

  tước cọng giữa lá thuốc lá

  * kỹ thuật

  bộ phận lên dây

  cây

  dán

  đắp đập ngăn (nước)

  ngăn cản

  ống chân không// Bộ phận lên dây// Chất nhồi

  tay quay

  thân

  thân cột

  thân đinh tán

  hóa học & vật liệu:

  cần gắn mũi khoan

  xây dựng:

  cần ván

  thân rầm chữ I

  thân tường chắn đất

  cơ khí & công trình:

  cầu, đòn

  chốt nhỏ

  đuôi xupáp

  đuôi, chuôi (dụng cụ)

  thân (dụng cụ)

  trụ đỡ con mã

  toán & tin:

  cuống

  đi ngược dòng

  thân dầm chữ I

  giao thông & vận tải:

  đường sắt (từ lóng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stem

  the tube of a tobacco pipe

  grow out of, have roots in, originate in

  The increase in the national debt stems from the last war

  cause to point inward

  stem your skis

  stop the flow of a liquid

  staunch the blood flow

  stem the tide

  Synonyms: stanch, staunch, halt

  remove the stem from

  for automatic natural language processing, the words must be stemmed

  Similar:

  root: (linguistics) the form of a word after all affixes are removed

  thematic vowels are part of the stem

  Synonyms: root word, base, theme, radical

  stalk: a slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ

  shank: cylinder forming a long narrow part of something

  bow: front part of a vessel or aircraft

  he pointed the bow of the boat toward the finish line

  Synonyms: fore, prow

  stem turn: a turn made in skiing; the back of one ski is forced outward and the other ski is brought parallel to it