stem cell leukemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem cell leukemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem cell leukemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem cell leukemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem cell leukemia

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh bạch cầu tế bào không biệt hóa