stem knob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem knob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem knob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem knob.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem knob

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đầu chốt