stemless hymenoxys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemless hymenoxys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemless hymenoxys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemless hymenoxys.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stemless hymenoxys

    perennial having tufted basal leaves and short leafless stalks each bearing a solitary yellow flower head; dry hillsides and plains of west central North America

    Synonyms: Tetraneuris acaulis, Hymenoxys acaulis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).