tetraneuris acaulis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tetraneuris acaulis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tetraneuris acaulis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tetraneuris acaulis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tetraneuris acaulis

    Similar:

    stemless hymenoxys: perennial having tufted basal leaves and short leafless stalks each bearing a solitary yellow flower head; dry hillsides and plains of west central North America

    Synonyms: Hymenoxys acaulis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).