stemless carline thistle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemless carline thistle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemless carline thistle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemless carline thistle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stemless carline thistle

    stemless perennial having large flowers with white or purple-brown florets nestled in a rosette of long spiny leaves hairy beneath; of alpine regions of southern and eastern Europe

    Synonyms: Carlina acaulis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).