stemless golden weed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemless golden weed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemless golden weed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemless golden weed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stemless golden weed

    dark green erect herb of northwestern United States and southwestern Canada having stiff leaves in dense tufts and yellow flower heads; sometimes placed in genus Haplopappus

    Synonyms: Stenotus acaulis, Haplopappus acaulis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).