stem turn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem turn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem turn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem turn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stem turn

    a turn made in skiing; the back of one ski is forced outward and the other ski is brought parallel to it

    Synonyms: stem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).