stemming machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemming machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemming machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemming machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stemming machine

    * kinh tế

    máy cắt cuống quả