stemming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemming.

Từ điển Anh Việt

 • stemming

  * danh từ

  sự nhồi đầy; nhét đầy

  sand stemming

  sự nhét đầy cát

  sự lấp lỗ khoan (nổ mìn)

  clay stemming: sự nút lỗ mìn bằng đất sét

  vật liệu nhét lỗ mìn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stemming

  * kỹ thuật

  búa

  nút mìn

  sự đắp đập

  sự ngăn lại

  sự nút lỗ mìn