stempost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stempost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stempost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stempost.

Từ điển Anh Việt

  • stempost

    * danh từ

    khoang mũi (thuyền, tàu)