stem vowel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem vowel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem vowel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem vowel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stem vowel

    a vowel that ends a stem and precedes an inflection

    Synonyms: thematic vowel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).