stem-winder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem-winder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem-winder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem-winder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stem-winder

    a watch that is wound by turning a knob at the stem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).