stematic error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stematic error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stematic error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stematic error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stematic error

    * kỹ thuật

    sai số có hệ thống