stem-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem-head.

Từ điển Anh Việt

  • stem-head

    * danh từ

    mũi tàu; thuyền