stem-cell research nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem-cell research nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem-cell research giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem-cell research.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stem-cell research

    research on stem cells and their use in medicine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).