stem sleeve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem sleeve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem sleeve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem sleeve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem sleeve

    * kỹ thuật

    vỏ chuôi (chất dẻo)