stem of a word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem of a word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem of a word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem of a word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem of a word

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    căn tố