stem thermometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem thermometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem thermometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem thermometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem thermometer

    * kinh tế

    nhiệt kế thanh