stem-mother nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem-mother nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem-mother giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem-mother.

Từ điển Anh Việt

  • stem-mother

    * danh từ

    thân mẹ