stem nucleus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem nucleus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem nucleus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem nucleus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem nucleus

    * kỹ thuật

    y học:

    mạch chủ