stem rake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem rake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem rake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem rake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem rake

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự nghiêng sống mũi tàu (kết cấu tàu)