stem head fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stem head fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stem head fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stem head fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stem head fitting

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự lắp ráp phần trên sống mũi (đóng canô)