stemmed grape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stemmed grape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stemmed grape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stemmed grape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stemmed grape

    * kinh tế

    nho rời