stalk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stalk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stalk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stalk.

Từ điển Anh Việt

 • stalk

  /stɔ:k/

  * danh từ

  (thực vật học) thân (cây); cuống (hoa...)

  (động vật học) cuống (tiểu não...); thân (lông vũ...)

  chân (cốc uống rượu)

  (kiến trúc) vật trang trí hình thân cây

  ống khói cao (nhà máy...)

  dáng đi oai vệ, dáng đi hiên ngang

  sự đi lén theo (thú săn, kẻ địch...)

  * nội động từ

  đi đứng oai vệ, dáng đi hiên ngang

  lén theo thú săn, đuổi theo thú săn; lén theo kẻ địch, đuổi theo kẻ địch

  * ngoại động từ

  lén theo, đuổi theo (thú săn, kẻ địch...)

  đi hiên ngang qua (nơi nào)

 • stalk

  (tô pô) thớ của một bó

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stalk

  * kinh tế

  cuống

  say

  thân

  * kỹ thuật

  y học:

  cuống, thân

  xây dựng:

  ống khói cao

  toán & tin:

  thớ của một bó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stalk

  a slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ

  Synonyms: stem

  a hunt for game carried on by following it stealthily or waiting in ambush

  Synonyms: stalking, still hunt

  the act of following prey stealthily

  Synonyms: stalking

  a stiff or threatening gait

  Synonyms: angry walk

  walk stiffly

  go through (an area) in search of prey

  stalk the woods for deer

  Similar:

  chaff: material consisting of seed coverings and small pieces of stem or leaves that have been separated from the seeds

  Synonyms: husk, shuck, straw, stubble

  haunt: follow stealthily or recur constantly and spontaneously to

  her ex-boyfriend stalked her

  the ghost of her mother haunted her