fore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fore.

Từ điển Anh Việt

 • fore

  /fɔ:/

  * danh từ

  phần trước

  (hàng hải) nùi tàu

  to the fore

  sãn có, ở tại chỗ; sãn sàng

  còn sống

  nổi bật (địa vị, vị trí)

  to come to the fore

  giữ địa vị lânh đạo

  * tính từ

  ở phía trước, đằng trước

  (hàng hải) ở mũi tàu

  * phó từ

  (hàng hải) ở đằng trước, ở đằng mũi tàu

  * thán từ

  (thể dục,thể thao) lui ra (đánh gôn)

  * giới từ

  (thơ ca), (như) before

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fore

  situated at or toward the bow of a vessel

  Antonyms: aft

  near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane

  the captain went fore (or forward) to check the instruments

  Synonyms: forward

  Antonyms: aft

  Similar:

  bow: front part of a vessel or aircraft

  he pointed the bow of the boat toward the finish line

  Synonyms: prow, stem