aft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aft.

Từ điển Anh Việt

 • aft

  /ɑ:ft/

  * tính từ & phó từ

  ở cuối tàu, ở đuôi tàu

  for and aft: từ đầu đến đuôi tàu, từ đằng mũi đến đằng lái tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aft

  (nautical, aeronautical) situated at or toward the stern or tail

  Antonyms: fore

  at or near or toward the stern of a ship or tail of an airplane

  stow the luggage aft

  ships with square sails sail fairly efficiently with the wind abaft

  the captain looked astern to see what the fuss was about

  Synonyms: abaft, astern

  Antonyms: fore