after nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

after nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm after giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của after.

Từ điển Anh Việt

 • after

  /'ɑ:ftə/

  * phó từ

  sau, đằng sau

  three days after: ba ngày sau

  soon after: ngay sau đó

  to follow after: theo sau

  * giới từ

  sau, sau khi

  after dinner: sau bữa cơm

  ở đằng sau, phía sau, đứng sau, liền sau

  Summer comes after Srping: mùa hạ đến liền sau mùa xuân

  theo sau, theo đuổi (diễn tả ý tìm kiếm, sự mong muốn, sự trông nom săn sóc)

  to be after something: đuổi theo cái gì, tìm kiếm cái gì

  to thirst after knowledge: khao khát sự hiểu biết

  to look after somebody: trông nom săn sóc ai

  phỏng theo, theo

  a pictures after Rubens: một bức tranh theo kiểu Ruben

  after the Russian fashion: theo mốt Nga

  với, do, vì

  after a cool reception: với một sự tiếp đãi lạnh nhạt

  mặc dù, bất chấp

  after all the threats: bất chấp tất cả những sự doạ nạt

  after all

  cuối cùng, sau hết, rốt cuộc, xét cho cùng

  after one's heart

  (xem) heart

  after a manner (fashion)

  tàm tạm, tạm được

  after that

  (xem) that

  after you!

  xin mời đi trước!

  after you with

  sau anh thì đến lượt tôi đấy nhé

  day after day

  (xem) day

  the day after

  ngày hôm sau

  time after time

  (xem) time

  * liên từ

  sau khi

  I went immediately after I had received the information: sau khi nhận được tin tôi đi ngay

  * tính từ

  sau này, sau đây, tiếp sau

  in after years: trong những năm sau này; trong tương lai

  (hàng hải) ở đằng sau, ở phía sau

  the after part of the ship: phía sau tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • after

  located farther aft

  behind or in the rear

  and Jill came tumbling after

  Similar:

  subsequently: happening at a time subsequent to a reference time

  he apologized subsequently

  he's going to the store but he'll be back here later

  it didn't happen until afterward

  two hours after that

  Synonyms: later, afterwards, afterward, later on