astern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

astern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm astern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của astern.

Từ điển Anh Việt

 • astern

  /əs'tə:n/

  * phó từ

  (hàng hải)

  ở phía sau tàu, ở phía lái tàu

  astern of a ship: ở đằng sau tàu

  về phía sau, ở xa đằng sau

  to fall (drop) astern: tụt lại ở phía sau, ở lại đằng sau

  lùi, giật lùi

  full speed astern: phóng giật lùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • astern

  stern foremost or backward

  the steamer went astern at half speed

  (of a ship or an airplane) behind

  we dropped her astern on the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on the ebb tide

  Similar:

  aft: at or near or toward the stern of a ship or tail of an airplane

  stow the luggage aft

  ships with square sails sail fairly efficiently with the wind abaft

  the captain looked astern to see what the fuss was about

  Synonyms: abaft

  Antonyms: fore