problem time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian (xử lý) sự cố