problem throughput nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem throughput nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem throughput giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem throughput.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem throughput

    * kỹ thuật

    năng suất (xử lý) sự cố