problem determination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem determination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem determination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem determination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem determination

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự xác định vấn đề