problemist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problemist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problemist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problemist.

Từ điển Anh Việt

  • problemist

    * danh từ

    xem problematist